شماره سوال: 100105

تحصيل از طريق آموزش الکترونيکی سخت تراست يا از طريق آموزش حضوري؟

معمولا آموزش الکترونيکی نياز به تلاش بيشتری از جانب دانشجو دارد. همچنين دانشجويان بايد زمان بيشتری را صرف مطالعه درس و انجام تکاليف دروس نمايند. بطور کلی می توان گفت آموزش الکترونیکی دانشجو محور است در صورتیکه آموزش حضوری استاد محور.