شماره سوال: 100107

آزمون ورودی چگونه بر‌گزار می گردد؟

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و یا بر اساس سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور امکانپذیر می باشد.