شماره سوال: 100108

مدرک دانش آموختگان دوره های الکترونيکی چگونه صادر می شود؟

به دانش آموختگان دوره های الکترونيکی، مدرک کارشناسی ارشد رسمی موسسه با ذکر کلمه الکترونيکی اعطا مي‌شود. اين مدرک مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بوده و جهت اشتغال يا ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر معتبر می باشد.