شماره سوال: 100109

نحوه ارائه کارت دانشجويی چگونه است؟

به دانشجويان، کارت دانشجویی موسسه آموزش عالی الکترونیکی " ایرانیان " با پرداخت هزینه مربوطه اعطا می گردد.