شماره سوال: 100111

آيا تغيير رشته و گرايش امکان پذير است؟

تغيير رشته و گرايش در دوره‌های این موسسه امکان پذير نمي‌باشد.