شماره سوال: 100112

آيا امکان انتقال دائم وجود دارد؟

انتقال دائم در دوره‌های الکترونيکی امکان پذير نيست.