شماره سوال: 100113

آيا تسهيلات رفاهی نيز به دانشجويان الکترونيکی تعلق می گيرد؟

با توجه به ماهيت دوره‌های الکترونيکی، تسهيلات رفاهی مانند خوابگاه، وام دانشجويی و استفاده از سلف سرويس به دانشجويان تعلق نمي‌گيرد.