شماره سوال: 100114

آيا امکان تحصيل همزمان در دوره الکترونيکی وجود دارد؟

مطابق ماده 13 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه 859 مورخ  1393/12/16 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دانشجویان می توانند در دوره های مجازی که منتهی به مدرک تحصیلی  می شوند، مطابق مصوبات مربوط  به صورت همزمان تحصیل کنند.
لذا دانشجویان فوق الذکر منبعد قادر خواهند بود تا علاوه بر تحصیل در این موسسه آموزش عالی در سایر موسسات آموزش عالی بصورت همزمان ادامه تحصیل دهند و دانشجویان سایر موسسات و دانشگاه های کشور نیز می توانند در این موسسه بطور همزمان تحصیل کنند.