شماره سوال: 100116

پروژه تحقيق 3 واحدی چيست؟

پروژه تحقيق يک درس اختياری 3 واحدی است که گروه آموزشی برای بعضی از دانشجويان الکترونيکی خود ارائه می دهد.