شماره سوال: 100117

نحوۀ برگزاری کلاسهای حضوری چگونه است؟

علی الاصول برای هر درس در هر ماه يک جلسه کلاس حضوری در محل موسسه طبق اعلام قبلی در سایت برگزار می گردد. در صورت ارائه کلاس حضوری، شرکت در آنها الزامی می باشد.