شماره سوال: 100123

آیا دوره های الکترونیکی بدون پایان نامه می باشد؟

تمام دوره های الکترونیکی دانشگاه ها بصورت آموزش محور (بدون پایان نامه) می باشد. اما با شرایط خاص در این دانشگاه امکان تبدیل دوره از آموزش محور به آموزشی - پژوهشی محور وجود دارد.