شماره سوال: 100124

آیا تسهیلات رفاهی نیز به دانشجویان الکترونیکی تعلق می گیرد؟

موسسه تعهدی برای ارائه امکانات رفاهی به دانشجویان الکترونیکی ندارد.