شماره سوال: 100125

آیا حضور در کلاس ها الزامی است؟

از نظر آیین نامه آموزشی، حضور اینترنتی دانشجو حداقل در نیمی از جلسات کلاس های مجازی (آنلاین) مربوط به هر درس الزامی است. لذا اکیداً استفاده و حضور حداکثری در کلاسهای مجازی و نیز بهره برداری از محتوای الکترونیکی دروس توصیه می گردد.