شماره سوال: 100126

امتحانات پایان ترم چگونه برگزار می گردد؟

امتحانات پایان ترم بصورت حضوری برگزار می‌شود. ولی آزمونک هایی در طول ترم ممکن است بصورت الکترونیکی برگزار گردد.