شماره سوال: 100131

آيا حذف ترم، مرخصی تحصيلی و حذف دروس موجب افزايش مدت مجاز تحصيل (سنوات) می‌شود؟

 خير.  حذف ترم تحصیلی و یا مرخصی تحصیلی و نیز حذف دروس در سنوات مجاز دانشجو لحاظ می گردد و تنها در شرایط خاص مانند مرخصی پزشکی ( در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزش) و برای دانشجویان خانم در صورت مرخصی زایمان، حداکثر دو نیمسال تحصیلی به سنوات مجاز آن ها اضافه می گردد.