شماره سوال: 100132

منظور از تطبيق واحد چيست؟

منظور، منطبق بودن دروسی که دانشجو می‌گذراند با برنامه درسی اوست. يکی از شروط اصلی فارغ‌التحصيلی دانشجو همين است. يعنی در نهايت کارنامه دانشجو بايد با برنامه درسی گرايش مربوطه تطبيق داشته باشد.