شماره سوال: 100133

گزارش تطبيق واحدچيست؟

گزارشی است که درهر زمان، سيستم آموزش این موسسه از تطبيق واحد دانشجو ارائه می‌دهد. دانشجو يا کارشناسان آموزشی با مراجعه به اين قسمت درسيستم آموزش می‌توانند مشاهده کنند که دانشجو تا آن زمان ازهردسته دروس عمومی، پايه، اصلی و ... چه دروسی را گذرانده و چه دروسی باقيمانده است.
ملاک ظاهرشدن يک درس درگزارش تطبيق واحد، به شرطی که با برنامه درسی گرایش مربوطه مطابقت داشته باشد کسب نمره قبولی درآن درس است.