شماره سوال: 100134

برای دانشجويان ترم آخر وضعيت انتخاب واحد به چه صورت است؟

دانشجويی که برای فراغت از تحصيل، حد اکثر 24 واحد باقيمانده داشته باشد، بدون در نظر گرفتن معدل نيمسال قبل می‌تواند همه 24 واحد را اخذ نمايد. اما چنانچه نخواهد يا نتواند همه 24 واحد را اخذ کند ديگر دانشجوی ترم آخر محسوب نشده و تعداد واحد قابل اخذ او تابع معدل نيمسال قبل می‌باشد.