شماره سوال: 100135

کف (حداقل) تعداد واحد قابل اخذ در هر نيمسال چقدر است؟

در شرايط عادی دانشجو موظف است در هر نيمسال حداقل 12 واحد درسی اخذ کند.