شماره سوال: 100136

سقف و کف تعداد واحدهای قابل اخذ در نيمسال تابستانه چقدر است؟

حداکثر واحدهای قابل اخذ در تابستان 6 واحد می‌باشد، و برای نيمسال تابستانه شرط حداقل وجود ندارد.
نکته مهم:
1- ترم تابستانه، حذف و اضافه ندارد.
2- چنانچه دانشجوئی بدون رعايت مقررات و ضوابط، واحدی را اخذ کند، از سوی امور آموزش موسسه حذف موجه خواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت شهريه آن درس می باشد.