شماره سوال: 100137

در نيمسال تابستانه معمولا چه دروسی ارائه می شوند؟

علی الاصول کلیه دروس می توانند ارائه گردند و طبق برنامه آموزشی هر دانشجو  می تواند دروسی که در ترم تابستانی از طرف دانشگاه اعلام می گردد، انتخاب واحد ترم تابستانی انجام خواهد گرفت.
لازم به ذکر است ترم تابستانی بنا به ضرورت و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه ممکن است در هر سال تحصیلی برگزار گردد.