شماره سوال: 100138

وضعيت انتخاب واحد دانشجويان ورودی جديد (ترم يک) چگونه است؟

امور آموزش دانشگاه برای دانشجويان ورودی جديد در نيمسال اول تحصيلی فرآیند انتخاب واحد را انجام می دهد.