شماره سوال: 100140

روش ارزيابی و نمره ‌دهی در هر درس به چه صورت است؟

به طور کلی:
1- طبق آيين‌نامه آموزشی، ارزيابی و نمره‌دهی در هر درس فقط در حيطه اختيار استاد می‌باشد.
2- طبق آيين‌نامه آموزشی، برگزاری امتحانات پايانی به ‌صورت حضوری برای تمامی دروس الزامی است و شرکت دانشجو در امتحان پايانی، يکی از شروط اساسی گذراندن (پاس کردن) هر درس است.
3- استاد می‌تواند ارزيابی دانشجو در درس را فقط از طريق امتحان پايانی انجام دهد و يا مجموعه ای از ارزيابی‌های ديگر در قالب امتحان ميان‌ترم، کوييز، تکاليف، پروژه و مشارکت دانشجو در مباحث کلاسی را نيز علاوه بر امتحان پايانی مد نظر قرار دهد.