شماره سوال: 100141

دانشجو به چه صورت می‌تواند درخواست خود برای تجديد نظر در خصوص نمره را ارائه دهد و چگونه به او پاسخ داده می‌شود؟

با توجه به اينکه طبق آيين‌نامه آموزشی مرجع ارزيابی و نمره‌دهی در هر درس فقط استاد مربوطه می‌باشد، مرجع رسيدگی به درخواست تجديد نظر در نمره نيز فقط استاد می‌باشد. دانشجو می‌تواند درخواست تجديد نظر خود را از طرق زير به استاد اعلام نمايد:
1- گزينه درخواست تجديد نظر در  سامانه مدیریت آموزشی (TMS)  که معمولا بعد از ورود نمرات و قبل از تاييد آنها توسط استاد فعال می شود.
2- درج تقاضای تجدیدنظر در سامانه پیاتزا مربوط به همان درس