شماره سوال: 100142

آيا طبق آئين نامه، استاد موظف است نتيجه بررسی درخواستهای تجديد نظر را به اطلاع دانشجويان برساند؟

خير
نکته مهم: پاسخ ندادن استاد به درخواست‌های تجديد نظر به معنای عدم توجه استاد به درخواست‌ها نمی‌باشد. در واقع به ‌علت تعداد زياد دانشجويان در هر درس، و محدوديت وقت اساتيد امکان پاسخ دادن به کليه ايميل‌های دانشجويی وجود ندارد.
ضمنا عدم تغيير در نمره بعد از ارائه درخواست تجديد نظر بدين معناست که استاد مجددا برگه امتحانی و ساير آيتم‌های دخالت داده شده در ارزيابی را مرور کرده و مجددا به اين نتيجه رسيده که نمره دانشجو همان نمره قبلی است.