شماره سوال: 100144

دانشجو در صورت عدم دريافت پاسخ يا پاسخ قانع کننده از جانب استاد آيا می‌تواند اعتراض خود را به مرجع ديگری اعلام نمايد؟

مطابق نص صریح ضوابط وزارت عتف ارزیابی دانشجویان تنها توسط مدرس هر درس انجام می پذیرد و هیچ یک از ارکان دانشگاه مجاز به دخالت در این مقوله نمی باشند.