شماره سوال: 100144

تکليف دانشجويی که ندانسته در نيمسال‌های گذشته دروسی را بدون رعايت روابط پيش‌نيازی اخذ نموده و گذرانده است چيست؟

دانشجو موظف است به محض متوجه شدن موضوع، مراتب را به اطلاع کارشناس آموزش (معاونت آموزش) و مسئول گروه تخصصی خود برساند تا از طريق مسئول رشته در کميته منتخب موسسه مورد بررسی و تصميم گيری قرار گيرد.