شماره سوال: 100145

وضعيت دانشجويی که به هر دليل دچار مشکل شده و نتواند برای انتخاب واحد يک نيمسال اقدام نمايد، به چه صورت خواهد بود؟

دانشجويی که بدون ارائه درخواست مرخصی تحصيلی اقدام به انتخاب واحد ننمايد مصداق عدم مراجعه قرار می‌گيرد و بعد از يک ماه از شروع ترم حکم اخراجی او صادر خواهد شد، مگر آنکه ظرف مدت يک ماه از شروع ترم دلايل خود را به امور آموزش دانشگاه ارائه نمايد و دلايل او موجه تشخيص داده شود.
بنابراین در صورتیکه دلايل دانشجو موجه تشخيص داده شود برای او در نيمسال مربوطه مرخصی تحصيلی صادر خواهد شد.