شماره سوال: 100146

آيا انتخاب واحد در نيمسال تابستانه هم اجباری است و در صورت عدم تمايل دانشجو به شرکت در نيمسال تابستانه بايد درخواست مرخصی تحصيلی بدهد؟

خير. نيمسال تابستانه اجباری نيست ليکن با توجه به آنکه برخی از دروس عملی ممکن است فقط در نيمسال تابستانه ارائه شوند ممکن است دانشجو عملا ناگزير باشد در يک يا دو تابستان، دروسی را اخذ و بگذراند.