شماره سوال: 100148

تعداد نيمسال هايی که دانشجو می‌تواند به‌صورت مشروط ادامه تحصيل دهد چقدر است؟

در مقطع کارشناسی چنانچه معدل دانشجو در 3 نيمسال متوالی و يا 4 نيمسال غير متوالی کمتر از 12 شود حتی به صورت مشروط هم نمی‌تواند ادامه تحصيل بدهد و از ادامه تحصيل محروم می‌شود.
در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه معدل دانشجو در 2 نيمسال متوالی کمتر از 14 شود حتی به صورت مشروط هم نمی‌تواند ادامه تحصيل بدهد و از ادامه تحصيل محروم می‌شود.