شماره سوال: 100149

آيا به دانشجوی اخراجی هيچ‌گونه مدرکی تعلق می‌گيرد؟

دانشجويی که شرايط اخراجی پيدا می‌کند در صورتی ‌که حداقل 70 واحد درسی گذرانده باشد می‌تواند با ارائه درخواست، مدرک کاردانی دريافت نمايد. در اين ‌صورت ديگر دانشجوی اخراجی محسوب نمی‌شود بلکه فارغ‌ التحصيل مقطع کاردانی به‌ حساب می آيد.
نکته: در مدرک فارغ‌ التحصيل مقطع کاردانی، عنوان مهندسی قيد نمی‌شود.