شماره سوال: 100152

ارزش آموزشی دروس گذرانده شده دانشجوی اخراجی به لحاظ آموزشی به چه صورت است؟

اگر دانشجوی اخراجی موسسه مجددا از طريق آزمون ورودی در همين موسسه يا در دانشگاه ديگری پذيرفته شود در پاسخ به استعلام دانشگاه مقصد، ريزنمرات دروس اخذ شده وی ازسوی امور آموزش موسسه برای دانشگاه مورد نظر ارسال خواهد شد. دروس گذرانده شده مطابق ضوابط دانشگاه دوم قابل ارزشيابی خواهند بود.