شماره سوال: 100101

تعداد واحدهای گذرانده شده برای فراغت از تحصيل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر يک از رشته های داير در موسسه آموزش عالی الکترونيکی "ایرانیان" چقدر است؟

140 واحد جهت کارشناسی پیوسته و 32 واحد جهت کارشناسی ارشد می باشد. لازم به ذکر است رشته مدیریت کسب و کار دارای 48 واحد درسی است.