شماره سوال: 100156

جهت درخواست مرخصی تحصیلی به چه صورت عمل کنم؟

دانشجو بایستی قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی درخواست خود را به واحد آموزش ارائه نماید. موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد.