شماره سوال: 100157

آیا نمرات دروس پیش نیاز (جبرانی) هم در کارنامه ثبت می شود؟

بله، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور نمی شود.