شماره سوال: 100159

در دوره کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ چند واحد درسی می باشم؟

تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت کارشناسی در یک ترم نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد. دانشجویان ممتاز و یا دانشجویانی که در حال گذراندن نیمسال پایانی خود می باشند با تایید استاد راهنما از این امر مستثنی هستند.