شماره سوال: 100160

شرایط حذف اضطراری به چه صورت است؟

عدم حضور دانشجو در جلسه امحان پایانی و یا عدم امضا صورت جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد.
درسی که بدین ترتیب حذف می گردد، عنوان آن در کارنامه درج خواهد شد ولی نمره آن در معدل بی تاثیر است و مجددا می بایست درس اخذ و شهریه آن پرداخت گردد.