شماره سوال: 100165

آبعلت بیماری متأسفانه نتوانستم در جلسه ی امتحان شرکت نمایم لطفاً راهنمایی نمائید چکار کنم؟

دانشجویانی که بعلت بیماری حاد نتوانسته اند در جلسه ی امتحان شرکت نمایند می بایست گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری در زمان برگزاری امتحان ارائه نمایند.
در این صورت درخواست دانشجو (همراه با گواهی پزشکی معتبر) در شورای آموزش دانشگاه مطرح و تصمیم گیری لازم بعمل خواهد آمد. بدیهی است درس مذکور می بایست در ترم های آینده مجدداً اخذ گردد و شهریه متغییر آن درس نیز پرداخت شود.