شماره سوال: 100166

اینجانب به نمره امتحانی خودم اعتراض دارم اما از طرف استاد محترم درس، این اعتراض ترتیب اثر داده نشده است چه باید کرد؟

مطابق نص صریح ضوابط وزارت عتف ارزیابی دانشجویان تنها توسط مدرس هر درس انجام می پذیرد و هیچ یک از ارکان دانشگاه مجاز به دخالت در این مقوله نمی باشند.