شماره سوال: 100172

تبعات تقاضای انصراف از تحصیل بعد از شروع ترم و قبل از زمان حذف و اخذ چیست؟

درصورتیکه دانشجو ترم دوم به بعد پس از شروع یک نیمسال و قبل از پایان زمان حذف و اخذ بصورت رسمی تقاضای انصراف نماید، لازم است علاوه بر بدهیهای معوق، شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت نماید و سپس مراحل انصراف را تکمیل کند.