شماره سوال: 100173

تبعات تقاضای انصراف از تحصیل بعد از زمان حذف و اخذ چیست؟

درصورتیکه دانشجو در یک نیمسال بعد از زمان حذف و اخذ بصورت رسمی تقاضای انصراف از تحصیل نماید، لازم است علاوه بر بدهی های معوق، شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال را پرداخت نماید و سپس مراحل انصراف را تکمیل کند.