شماره سوال: 100177

عدم حضور در امتحان پایانی چه تبعاتی دارد؟

درسی که در امتحان پایانی آن شرکت نکرده باشید بصورت خودکار حذف می گردد ( حذف مجاز ) ولی در کارنامه عنوان آن خواهد امد و نمره صفر ان در معدل بی تأثیر می گردد. حذف درس بدین روش موجب حذف شهریه آن نمی گردد.
در ضمن دانشجو می بایست مراقب مطول شدن دوران تحصیل خود و در نتیجه عدم رعایت سنوات مجاز تحصیل خود باشد.