شماره سوال: 100178

من در امتحان پایانی شرکت ولی صورت جلسه را امضا ننموده ام تبعات آن چیست؟

نمره این درس در کارنامه محاسبه نمی گردد و با درس همانند حذف مجاز درس برخورد خواهد گردید.