شماره سوال: 100179

تبعات عدم شرکت در امتحان میانترم چیست؟

شرکت در امتحان میانترم اختیاری است و دانشجویی که در امتحان میانترم شرکت ننماید می باست در امتحان پایانی هم سوالات مربوط به میان ترم و هم سوالات مربوط به امتحان پایانی را پاسخ دهد.