شماره سوال: 100180

آیا می توانم مسائل آموزشی و یا درسی را تلفنی با موسسه مطرح و پیگیری نمایم؟

خیر، تمام ارتباطات دانشجو با دانشگاه در این موسسه از طریق سامانه های در اختیار دانشجو (مانند پیاتزا) می باشد و به صورت تلفنی هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد.