شماره سوال: 110101

آيا دوره های الکترونيکی بدون پايان نامه می باشد؟

دوره های کارشناسی ارشد الکترونيکی موسسه، آموزش محور مي‌باشند. اين دوره ها علی الاصول بدون پایان نامه می باشند ولی در صورت درخواست دانشجو و بسته به توانایی او گروه آموزشی ممکن است با ارائه پایان نامه وی موافقت نماید.