شماره سوال: 110103

دوره کارشناسی ارشد الکترونيکی شامل چند واحد درسی است؟

تعداد واحد های دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته آموزش محور 32 واحد و برای رشته مدیریت کسب و کار 48 واحد می باشد.