شماره سوال: 110104

دوره کارشناسی ارشد الکترونيکی چند سال است؟

اين دوره معمولا در 2 سال به اتمام می رسد ولی حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته الکترونيکی 3 سال می باشد.
تبصره: به ازای گذراندن 6 تا 12 واحد دروس جبراني، يک نيمسال تحصيلی به طول مدت تحصيل دانشجو اضافه مي‌شود.