شماره سوال: 110105

آيا امکان گرفتن پروژه 6 واحدی برای دانشجويان الکترونيکی وجود دارد؟

چون دوره های مذکور، آموزش محور محسوب مي‌شوند، امکان اخذ پروژه 6 واحدی برای دانشجويان آن وجود ندارد. اما تحت شرایط خاص برای دانشجویان نمونه احتمال اخذ پروژه در صورت توافق با استاد مربوطه در موضوع تحقیقاتی  امکانپریز می باشد.

شرایط اخد پروژه تحقیقاتی:
1- معدل بالای  17
2- توسط گروه آموزشی دانشجوی مربوطه علاقه مند و با انگیزه تشخیص داده شود.
3- عنوان مناسبی که در رابطه مستقیم با گرایش دانشجو است انتخاب شده یاشد.
4- موافقت استاد راهنما در خصوص موضوع پایان نامه.
5- تایید گروه آموزشی و شورای آموزش دانشگاه.