شماره سوال: 110106

آيا تفاوتی بين مدرک دوره های کارشناسی ارشد آموزشی ( بدون پايان نامه يا بدون‌تز) با دوره‌های کارشناسی‌ارشد آموزشی پژوهشی (با پايان نامه ) وجود دارد؟

خير؛ کارشناسی ارشد بدون پايان نامه و با پايان نامه، دو شيوۀ اجرای دوره بوده و مدرک اين دوره ها تفاوتی با يکديگر ندارند.